მთავარი გვერდი ჩვენს შესახებ პროექტები განყოფილებები ინვესტიციები გალერეა კონტაქტი      
2018-02-09
 სსიპ ივანე ჯავახიშვილის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის დამოუკიდებელი  სამეცნიერო–კვლევითი ერთეულის ალექსანდრე თვალჭრელიძის სახელობის მინერალური ნედლეულის კავკასიის ინსტიტუტის მეცნიერ თანამშრომელთა შესარჩევი საკონკურსო კომისიის (შემდგომში „კომისია“) შემაჯამებელი სხდომის   15.12. 2017 წ. ქ. თბილისი                                                                                     ოქმი 12 სხდომას ესწრებოდნენ თსუ რექტორის 2017 წლის 20 ნოემბრის  244/01-01 ბრძანებით შექმნილი კომისიის წევრები:   თენგიზ გელეიშვილი (თავმჯდომარე), შალვა გეგია (თავმჯ. მოადგილე), კარლო აქიმიძე (მდივანი),  ანზორ აბშილავა, ვახტანგ გვახარია.   დღის წესრიგი:   სსიპ ივ. ჯავახიშვილის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის დამოუკიდებელი სამეცნიერო–კვლევითი ერთეულის ალ. თვალჭრელიძის სახელობის მინერალური ნედლეულის კავკასიის ინსტიტუტის (შემდგომში „ინსტიტუტი“) მეცნიერ თანამშრომელთა შესარჩევი კონკურსის შედეგების შეჯამება. კომისიამ ინსტიტუტის ცალკეული მიმართულებებსა და განყოფილებებში ჩაატარა სამეცნიერო ვაკანტურ თანამდებობებზე კონკურსანტების შერჩევა, რაც გამოიხატება შემდეგში: 1.    მყარი საასარგებლო წიაღისეულის სამეცნიერო–კვლევით განყოფილებაში გამოცხადებული იყო  კონკურსი მეცნი­ერ­-თანამშრომ­ლე­ბის  შემდეგ ვაკანტურ თანამდებობებზე: მთავარი მეცნიერი თანამშრომელის 1x0.5 საშ­ტა­ტო ერთეული, უფროსი მეცნიერი თანამშრომლის 1x0,5 სა­შ­ტატო ერთეული, მეცნიერი თა­ნამშრომლის  -  4 სრული და 2x 0,5 საშტატო ერთეული. აღნიშნული ვაკანტური თანამდებობების დასაკავებლად შემოსულია განცხა­დე­ბები: მთა­ვა­რი მეცნიერი თანამშრომელის 1x0.5 საშტატო ერთეულზე (დავით არევაძე), უფროსი მეც­ნი­­რი თანამშრომლის 1x0,5 საშტატო ერთეულზე (ათანდილ კვიციანი);  მეცნიერი თანამშრომლების ვაკანსიაზე (მათ შორის 2x0,5 საშტატო ერთეული) შემოსულია 4 განცხადება. ავთანდილ გომელაურის, გვარამ ბენიძის, ნანა აზარიაშვილის და მურად ტყემალაძის. წარმოდგენილისაკონკურსო მასალების შესაბამისად კონკურსანტები აკმაყოფილებენ ძირითად და დამატებით მოთხოვნებს. გაიმართა კენჭის ყრა, კენჭისყრაში მონაწილეობა მიიღო სხდომაზე ფიზიკურად დამსწრე 5  -მა წევრმა. აქედან: დავით არევაძეს ხმა მისცა 5;  წინააღმდეგი -0; თავი შეიკავა - 0 ავთანდილ კვიციანის კანდიდატურას ხმა მისცა -5; წინააღმდეგი -0; თავი შეიკავა 0; ავთანდილ გომელაურის კანდიდატურას ხმა მისცა–5; წინააღმდეგი-0; თავი შეიკავა-0 გვარამ ბენიძის კანდიდატურას ხმა მისცა -5; წინააღმდეგი -0; თავი შეიკავა– 0; ნანა აზარიაშვილის კანდიდატურას ხმა მისცა -5; წინააღმდეგი -.0; თავი შეიკავა - 0; მურად ტყემალაძის კანდიდატურას ხმა მისცა -5; წინააღმდეგი - 0; თავი შეიკავა 0. 2.    ენერგეტიკული რესურსებისა და ახალი ტექნოლოგიების სამეცნიერო–კვლევით განყოფილებაში გამოცხადებული იყო კონკურსი მეცნი­ერ­-თანამ­შრომ­ლე­ბის შემდეგ ვაკანტურ თანამდებობებზე: უფროსი მეცნიერი თანამშრომელი 2x0,5 სა­შ­ტა­ტო ერთეული, მეცნიერი თანამშრომლის -2 სრული საშტატო ერთეული. აღნიშნული ვაკანტური თანამდებობების დასაკავებლად შემოსულია შესაბამისი განცხადე­ბები: უფროსი მეცნიერი თანამშრომელი 0,5 საშტატო ერთეულის ვაკანსიაზე მოქალაქე-ვახ­ტანგ გელაძის, მეცნიერ–თანამშრომლების 2 სრულ საშტატო ერ­თე­ულის ვაკანსიებზე მოქალაქეების - ზაური კილასონიას და ვახტანგ იორაშვილის. ანუ ვაკანტური დარჩა უფროსი მეცნიერის  1x0.5 საშ. ერთეული. წარმოდგენილი სა­კონ­­კურსო მასალების შესაბამისად  კონკურსანტები აკმაყოფილებენ ძირითად და დამატე­ბით მოთხოვნებს, კენჭისყრაში მონაწილეობა მიიღო სხდომაზე ფიზიკურად დამსწრე 5-მა  წევრმა. აქედან:  ვახტანგ გელაძის კანდიდატურას ხმა მისცა-5;  წინააღმდეგი-0; თავი შეიკავა-0;  ზაურ კილასონიას კანდიდატურას ხმა მისცა -5;  წინააღმდეგი -0; თავი შეიკავა-0; ვახტანგ იორაშვილის კანდიდატურას ხმა მისცა -5;  წინააღმდეგი - 0 ; თავი შეიკავა-0; 3.  გეოეკოლოგიისა და გამოყენებითი გეო­ქი­მი­ის სამეცნიერო–კვლევით  განყოფილებაში გამოცხადებული იყო კონკურსი მეცნი­ერ­-თანამშ­რომ­ლების  შემდეგ ვაკანტურ თანამდებობებზე: უფროსი მეცნიერი თანამშრომელი 1x0,5 სა­შ­­ტატო ერთეული, მეცნიერი თანამშრომლის  - 1 სრული საშტატო ერთეული  და 1 x0.5 საშ­ტა­ტო ერთეული. აღნიშნული ვაკანტური თანამდებობების დასაკავებლად შემოსულია შესაბამისი განცხა­დე­ბები: უფროსი მეცნიერი თანამშრომელი 0,5 საშტატო ერთეულის ვაკანსიაზე მოქალაქე- დი­მიტრი პატარიძის, მეცნიერ–თანამშრომლის 1 სრული საშტატო ერ­თე­ულის ვაკანსიაზე მოქალაქე - ვიოლეტა კირაკოსიანის და 0.5 საშტატო ერთე­უ­ლის ვაკავსიაზე მოქალაქე -  ნინო ხუნდაძის. წარმოდგენილი სა­კონ­­კურსო მასალების შესაბამისად  კონკურსანტები აკმაყოფილებენ ძირითად და დამა­ტე­ბით მოთხოვნებს,  კენჭისყრაში მონაწილეობა მიიღო სხდომაზე ფიზიკურად დამსწრე 5-მა წევრმა. აქედან: დიმიტრი პატარიძის კანდიდატურას ხმა მისცა-5;  წინააღმდეგი -0; თავი შეიკავა-0; ვიოლეტა კირაკოსიანის კანდიდატურას ხმა მისცა -5;  წინააღმდეგი - 0; თავი შეიკავა 0; ნინო ხუნდაძის კანდიდატურას ხმა მისცა –5 ;  წინააღმდეგი -0 ; თავი შეიკავა - 0
სიახლე
2023-06-13
     გ სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის დამოუკიდებელი სამეცნიერო-კვლევითი ერთეულის - ალექსანდრე თვალჭრელიძის სახელობის მინერალური ნედლეულის კავკასიის ინსტიტუტის დირექტორის კანდიდატურის შესარჩევად კონკურსის გამოცხადების შესახებ.  დეტალური ინფორმაცია იხილედ თანდართულ ფაილში  ლინკზე:    https://onedrive.live.com/?authkey=%21AE7ZJmPn1UVM0%2DE&id=5A0FAF293565C74E%21201&cid=5A0FAF293565C74E&parId=root&parQt=sharedby&o=OneUp        
2023-03-31
დასრულდა თსუ და რუსთაველის საგრანტო ფონდის ერთობლივი პროექტი "ღია მეცნიერების შესახებ"  სრული ინფორმაცია ინსტიტუტის საქმიანობის შესახებ შეგიძლიათ იხილოდ ინსტიტუტის საინფორმაციო განყოფილებაში მინდელის 11.   
2023-03-31
      დასრულდა პროექტი "ღია   მეცნიერები" შესახებ. თანდართული ფაილები იხილედ ამ ლინკზე    https://1drv.ms/f/s!Ak7HZTUprw9aatiXNC3FZVqhlj8?e=2ttziH
2021-12-06
 სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის დამოუკიდებელი სამეცნიერო-კვლევითი ერთეულის - ალექსანდრე თვალჭრელიძის სახელობის მინერალური ნედლეულის კავკასიის ინსტიტუტის სამეცნიერო სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელის ასარჩევად  კონკურსის გამოცხადების შესახებ.    კონკურსის დეტალები იხ. შემდეგ ბმულზე. https://www.tsu.ge/ka/vacancy/525  
2020-11-01
   

თსუ ცენტრი „გეოანალიტიკა“ - 2020 წლის ანალიტიკური ცენტრებისა და კომპანიების "TOP-100“- ში

    თსუ ცენტრი „გეოანალიტიკა“
🌏 "ევროპული ხარისხის პროექტის" 2020 წლის ანალიტიკური ცენტრებისა და კომპანიების "TOP-100“- ში მოხვდა. 😊
🔹 პროფესიონალიზმი;
🔹 კრეატიულობა;
🔹 ინოვაციურობა;
🔹 ეკომეგობრული წარმოება;
🔹 ეროვნული, რეგიონალური საერთაშორისო სერტიფიკატები, ლიცენზიები, პატენტები;
👆 ამ კრიტერიუმებით აარჩია "ევროპული ხარისხის პროექტის" საექსპერტო საბჭომ თსუ "გეოანალიტიკა" ევროპის ათასობით კომპანიასა და ანალიტიკურ ცენტრს შორის.
👉 თსუ ანალიტიკურ-ტექნოლოგიური ცენტრის წარმატების, მიღწევებისა და სამომავლო გეგმების შესახებ თსუ კავკასიის ალექსანდრე თვალჭრელიძის მინერალური ნედლეულის ინსტიტუტის დირექტორი რევაზ კვატაშიძე საუბრობს: https://bit.ly/3mLxaSN
 
 
2020-07-01
 CARYS-19-158 მდ. დურუჯის კალაპოტში ქ. ყვარელთან აკუმულირებული თიხაფიქალშემცველი ნატანიდან სამშენებლო-კერამიკული ნაკეთობების დამზადების ინოვაციური ტექნოლოგიები
2019-12-17
 სამცხე-ჯავახეთის ჩურჩუტო-ჭიხელის საბადოს ბენტონიტური თიხების სრული ტექნოლოგიური ტესტირება და  მისი სამრეწველო გამოყენების შესაძლებლობის დადგენა. სასარგებლო წიაღისეულის დამუშავება; ქიმიური ტექნოლოგია.
2019-02-18
 FR-18-783 ახალი სახის გეოპოლიმერული მჭიდების მიღების შესაძლებლობის კვლევა ადგილობრივი ნედლეულის საფუძველზე
2019-01-25

 2019 წლის საგრანტი პროექტები

ოქროსშემცველი მედეგი მადნებიდან და სამთო მრეწველობის ნარჩენებიდან კეთილშობილი და ფერადი ლითონების ამოღების ინოვაციური, ეკოლოგიურად უსაფრთხო ტექნოლოგიის შემუშავება ბიოდესტრუქციის მეთოდის გამოყენებით.
2019-01-16
 2019 წლის თემატიკა ბიოტექნოლოგიური განყოფილება "ღარიბი ოქროსშემცველი, ძნელადგადასამუშავებელი სულფიდური მადნების ბიოტექნოლოგიური მეთოდით გადამუშავება".
2019-01-16
 ქართული ბუნებრივი ქვები - ქართული ტრავერტინები
 
ვაჟა გელეიშვილი - პროექტის მენეჯერი
 
მურად ტყემალაძე - პროექტის შემსრულებელი
 
გეორგი ზაზაძე - პროექტის მენეჯერი
2019-2020

2019-01-16
   რუსთაველის ფონდის მიერ დაფინანსებული  გრანტი   AR-18-343 სტიქიისადმი ზემდგრადი და ენერგოეფექტური ბეტონების შემვსებ-შემავსებლად, ფორიან ნაკეთობებად საქართველოს თიხოვანი ქანების მოდიფიცირება.  
2018-02-09
 სსიპ ივანე ჯავახიშვილის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის დამოუკიდებელი  სამეცნიერო–კვლევითი ერთეულის ალექსანდრე თვალჭრელიძის სახელობის მინერალური ნედლეულის კავკასიის ინსტიტუტის მეცნიერ თანამშრომელთა შესარჩევი საკონკურსო კომისიის (შემდგომში „კომისია“) შემაჯამებელი სხდომის   09.02. 2018 წ. ქ. თბილისი                                                                                     ოქმი 15 სხდომას ესწრებოდნენ თსუ რექტორის 2017 წლის 20 ნოემბრის  244/01-01 ბრძანებით შექმნილი კომისიის წევრები:   თენგიზ გელეიშვილი (თავმჯდომარე), შალვა გეგია (თავმჯ. მოადგილე), კარლო აქიმიძე (მდივანი),  ანზორ აბშილავა, ვახტანგ გვახარია. დღის წესრიგი:    სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის დამოუკიდებელი სამეცნიერო–კვლევითი ერთეულის ალექსანდრე თვალჭრელიძის სახელობის მინერალური ნედლეულის კავკასიის ინსტიტუტის (შემდგომში „ინსტიტუტი“) უფროსი მეცნიერ თანამშრომელთა შერჩევა.
2017-12-15
 სსიპ ივანე ჯავახიშვილის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის დამოუკიდებელი  სამეცნიერო–კვლევითი ერთეულის ალექსანდრე თვალჭრელიძის სახელობის მინერალური ნედლეულის კავკასიის ინსტიტუტის მეცნიერ თანამშრომელთა შესარჩევი საკონკურსო კომისიის (შემდგომში „კომისია“) შემაჯამებელი სხდომის   15.12. 2017 წ. ქ. თბილისი                                                                                     ოქმი 12 სხდომას ესწრებოდნენ თსუ რექტორის 2017 წლის 20 ნოემბრის  244/01-01 ბრძანებით შექმნილი კომისიის წევრები:   თენგიზ გელეიშვილი (თავმჯდომარე), შალვა გეგია (თავმჯ. მოადგილე), კარლო აქიმიძე (მდივანი),  ანზორ აბშილავა, ვახტანგ გვახარია.   დღის წესრიგი:   სსიპ ივ. ჯავახიშვილის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის დამოუკიდებელი სამეცნიერო–კვლევითი ერთეულის ალ. თვალჭრელიძის სახელობის მინერალური ნედლეულის კავკასიის ინსტიტუტის (შემდგომში „ინსტიტუტი“) მეცნიერ თანამშრომელთა შესარჩევი კონკურსის შედეგების შეჯამება. 

2017-12-08
 სსიპ-ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის დამოუკიდებელი სამეცნიერო ერთეულის, ალექსანდრე თვალჭრელიძის სახელობის მინერალური ნედლეულის კავკასიის ინსტიტუტის თსუ წესდების შესაბამისად შექმნილი სამეცნიერო საბჭო სხდომა   ქ.თბილისი,  08.12.2017                                                                                  ოქმი 15   სხდომას ესწრებოდნენ: დავით არევაძე, ვაჟა გელეიშვილი, ნესტან გეგია, გულნარა თოდრაძე, მურმან კვინიკაძე, შალვა მალაშხია, ნოდარ რჩეულიშვილი, ასლან სულაძე, ელენე შაფაქიძე. სხდომამ აირჩია სხდომის თავმჯდომარე  და მდივანი:   სხდომის თავმჯდომარედ ბატ. ასლან სულაძე, მდივნად ქ-ნი ნესტან გეგია. დღის წესრიგი: სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის   დამოუკიდებელი   კვლევითი  ერთეულის,         ალექსანდრე  თვალჭრელიძის სახელობის  მინერალური  ნედლეულის  კავკასიის  ინსტიტუტის დირექტორის ვაკანტურ თანამდებობაზე კანდიდატურის შერჩევა.
2017-11-24
 სსიპ-ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის კავკასიის ალექსანდრე თვალჭრელიძის მინერალური ნედლეულის  ინსტიტუტის თსუ წესდების შესაბამისად შექმნილი  სამეცნიერო საბჭო  შემაჯამებელი სხდომა   ქ.თბილისი,  24.11.2017                                                                                        ოქმი № 13   სხდომას ესწრებოდნენ: სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის წესდების საფუძველზე არსებული კავკასიის ალექსანდრე თალჭრლეიძის მინერალური ნედლეულის ინსტიტუტის სამეცნიერო საბჭოს წევრები - დავით არევაძე, ვაჟა გელეიშვილი, ნესტან გეგია, ალექსანდრე თვალჭრელიძე, გულნარა თოდრაძე, მურმან კვინიკაძე, შალვა მალაშხია, ნოდარ რჩეულიშვილი, ასლან სულაძე, ელენე შაფაქიძე. სხდომის თავმჯდიმარედ არჩეული იქნა - ასლან სულაძე, მდივნად - გულნარა თოდრაძე.  დღის წესრიგი: სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის დამოუკიდებელი სამეცნიერო-კვლევითი ერთეულის  ალექსანდრე თვალჭრელიძის სახელობის მინერალური ნედლეულის კავკასიის ინსტიტუტის სამეცნიერო სტრუქტურული ერთეულების ხელმძღვანელთა არჩევის შედეგების შეჯამება.
2017-07-01
saqarTvelos agromineraluri nedleulis bazaze  soflis meurneobisaTvis saWiro organo-mineraluri,  prolongirebuli sasuqebis da mcenareTa zrdis humaturi stimulatorebis miRebis teqnologiebis SemuSaveba tradiciuli da bioteqnologiuri meTodebis gamoyeneba" proeqtis xelmZRvaneli S. malaSxia proeqtis Semsruleblebi: n. lomiZe, m. kandelaki, l. qarTveliSvili, n. CubiniZe, j. kakulia,  d. Carkviani, n. CxobaZe, l.CoCia
2017-05-01
rusTavelis  სამეცნიერო fondi    FR/43/9-220/14        " saqarTvelo traqitebis bunebrivi da teqnogenuri narCenebidan soflis meurneobisaTvis deficituri kaliumis naerTebis da kaliumiani biosasuqebis miRebis unarCeno teqnologiis SemuSaveba (9-220) narCenebis marTva.     xelmZRvaneli l. qarTveliSvili proeqtis Semsruleblebi: S. malaSxia MAn. lomiZe j. kakulia m. kandelaki, n. CubiniZe, d.Carkviani, s.jalaRania, n. CxobaZe, l.CoCia.
2016-06-21
  რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო საგრანტო ფონდი  
ფუნდამენტურის  კვლევების პროექტი 
 FR/116/9-152/12
  "ნედლეულის როლი გლობალიზებულ მსოფლიოში: სამეცნიერო კვლევა, ანალიზი და საქართველოს სტრატეგიული ინტერესები" 
გამოიცა მონოგრაფია
  "ნედლეულის ეკონომიკა (ნედლეულის როლი გლობალიზებულ სამყაროში)"   ავტორები ა. თვალჭრელიძე,  მ. ოთარაშვილი რედაქტორები: ა. თვალჭრელიძე და პ. კერვალიშვილი  2013 -2016წწ.

2016-04-25
 რუსთაველის საგრანტო  ფონდი
პროექტი 31/60 
"აღმოსავლეთ საქართველოს ღრმად დაძირული მეზოკაინოზოური ნალექების ნავთობგაზიანობის პერსპექტივების შეფასება"
 ხელმძღვანელი ნ. ასლანიკაშვილი (1912-2013), ა სულაძე (2014 - 2016) წლამდე
შემსრულებლები: ლ. ახალბედაშვილი, მ.თოფჩიშვილი, ვ.იორაშვილი.

2016-04-04
 
   შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის
 
 გამოყენებითი კვლევების საგრანტო პროექტი
№ AR/103/9 – 150/13
 
 "ქვემო ქართლის რიოლითური და დაციტური შედგენილობის პიროკლასტური ქანების (იგნიმბრიტების, პემზის და ფერფლის ტუფების, ვულკანური ფერფლის) გეოლოგიურ-ტექნოლოგიური შესწავლა-შეფასება მათი ცემენტის, ფერადი მინის და კერამიკის წარმოებაში გამოყენების მიზნით."
(04.04.2014 - 04.04.2016)
პროექტის ანგარიშის დაცვა ჩატარდა 01.04.2016 წელს
 
 
2013-11-27
 
სილიკატების და სამშენებლო მასალების სამეცნიერო-კვლევით განყოფილებაში ტარდება ცემენტების ტესტირება ევროსტანდარტების მოთხოვნების შესაბამისად.
 დაინტერესებული პირები დაგვიკავშირდნენ ტელეფონი: 599 51 90 20 ან 247 84 80      
2012-12-24
შოთა რუსთაველის  სახელობის  სამეცნიერო ფონდის მიერ  დაფინანსებული გრანტის  ფარგლებში გამოიცა მონოგრაფიული ნაშრომი
"საქართველოს ბუნებრივი მოსაპირკეთებელი ქვები"
 
2012-11-02
 1-2 ნოემბერი ქ.თბილისი. აკადემიკოს ლეონიდე მელიქაძის დაბადების 100 წლისთავისადმი მიძღვნილ საერთაშორისო კონფერენციში ნავთობქიმიაში. ინსტიტუტის თანამშრომლებმა კ.ხაჩატურიანმა და მ.ბროკიშვილმა მიიღეს მონაწილეობა. გაკეთდა მოხსენებები.
2010-09-06
  კავკასიის მინერალური ნედლეულის ინსტიტუტმა ქ. ჰიუსტონიდან (აშშ ) მიიღო შეტყობინება იმის თაობაზე, რომ იგი მსოფლიო ბიზნეს კონფედერაციის მიერ დაჯილდოვდა მსოფლიოში ყველაზე მნიშვნელოვანი ბიზნეს ჯილდოთი, ბიზნესის წარმოების სრულყოფილების ჯილდოთი    "BIZZ 2010"   და არჩეულ იქნა  ამ კონფედერაციის მუდმივ ელიტარულ წევრად.  
2010-07-09
 
ნსტიტუტის ორმა პროექტმა  გაიმარჯვა 2010 წ. სსეფ საგრანტო კონკურსში.
 
 
2009-12-29
2009-12-25
გამოვიდა შრომათა კრებული, რომელიც ეძღვნება ინსტიტუტის დაარსების მე - 80 წლისთავისა და გამოჩენილი მეცნიერების ალექსანდრე, გიორგი და ტატიანა თვალჭრელიძეების ნათელ ხსოვნას.
 
     

2009-02-04
ინსტიტუტის ოთხმა პროექტმა  გაიმარჯვა 2009 წ. სსეფ საგრანტო კონკურსში.