მთავარი გვერდი ჩვენს შესახებ პროექტები განყოფილებები ინვესტიციები გალერეა კონტაქტი      
საინვესტიციო წინადადებები

საქართველოს ტერიტორიის ეკოლოგიურ-რესურსული პოტენციალის შეფასება გეოქიმიური  მონაცემებით

წინადადების დახასიათება:
 ნებისმიერი ტერიტორიის ფასეულობა განისაზღვრება ერთი მხრივ მასზე განლაგებული რესურსების თვისობრივი და რაოდენობრივი მაჩვენებლებით (მინერალური ნედლეული, სასოფლო-სამეურნეო სავარგულები, ტყისა და წყლის ფართობები და სხვ.) და, მეორე მხრივ ყველა ამ ჩამონათვალის ეკოლოგიური მდგომარეობით, გამოხატული ეკოლოგიური უსაფრთხოებით და ადამიანთა კომფორტული ცხოვრების პირობებით.
წინადადების რეალიზაცია: 
შესრულებული სამუშაოების შედეგად დახასიათებული და შეფასებული იქნება საქართველოს ტერიტორიაზე არსებული რესურსების პოტენციალი ეკონომიკური და ეკოლოგიური თვალსაზრისით, რაც აუცილებელია საინვესტიციო წინადადებების მომზადების ეტაპზე.
საორიენტაციო
ღირებულება: 
პროექტის რეალიზაციის სავარაუდო ღირებულება შეადგენს 200 000 $.
წინადადების
 ავტორი: 
მურმან კვინიკაძე, გეოლოგია-მინერალოგიის მეცნიერებათა დოქტორი.