მთავარი გვერდი ჩვენს შესახებ პროექტები განყოფილებები ინვესტიციები გალერეა კონტაქტი      
დირექცია
 დირექტორი - რევაზ კვატაშიძე, გელოგია–მინერალოგიის მეცნ. დოქტორი, საქართველოს საინჟინრო აკადემიის წევრ–კორ.
სამსახური: თბილისი, 0186, მინდელის ქ.#11
           
 ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის დამოუკიდებელი სამეცნიერო-კვლევითი ერთეულის - ალექსანდრე თვალჭრელიძის სახელობის მინერალური ნედლეულის კავკასიის ინსტიტუტი 
            ტელ:               (+995 32) 2 54 15 55 (+995 32 2 .........)
            ელ.ფოსტა:  tcimr1929@ gmail.com,  kvatashidzerezo@list.ru
 
პერსონალური ინფორმაცია
დაიბადა:             ქ.ქუთაისი, 1956 წ. 13 სექტემბერი
მოქალაქეობა:     საქართველოს
ოჯახი:                   მეუღლე და ორი ვაჟი
 
 
ენები: ქართული, რუსული
 
განათლება
1974-1979          თბილისის ივ.ჯავახიშვილის სახ. სახელმწიფო უნივერსიტეტი
1964-1974          თბილისის 15-ე საშუალო სკოლა
 
 
დიპლიმები
2007              საქართველოს საინჟინრო აკადემიის წევრ-კორესპონდენტი
2006              გეოლოგია-მინერალოგიის მეცნიერებათა დოქტორი
1991               გეოლოგია-მინერალოგიის მეცნიერებათა კანდიდატი
1982               ინჟინერ-გეოლოგი
 
 
პროფესიული საქმიანობა
2007 წ.               20.XII-დან დირექტორი, კავკასიის ალექსანდრე თვალჭრელიძის მინერალური ნედლეულის ინსტიტუტი
2006-2007         დირექტორის მოვალეობის შემსრულებელი, კავკასიის მინერალური ნედლეულის ინსტიტუტი
2006-2006         დირექტორის მოადგილე, კავკასიის მინერალური ნედლეულის ინსტიტუტი
2004-2006         თავმჯდომარის მოადგილე. საქართველოს გეოლოგიის სახელმწიფო დეპარტამენტი
1995-2004         გეოლოგიური პარტიის უფროსი. აჭარის ავტ.რესპ. გეოლოგიის სამთო საქმისა და წიაღისეული რესურსების სახელმწიფო      
                           დეპარტამენტი,  მერისის გეოლოგოურ აგეგმვითი პარტიის უფროსი.
1986-1993          მეცნიერ თანამშრომელი. კავაკსიის მინერალური ნედლეულის ინსტიტუტი
1979-1986          ტექნიკოს გეოლოგი, ინჟინერი. კავკასიის მინერალური ნედლეულის ინსტიტუტი.
 
 
ჰობი: ლიტერატურა, ნადირობა, მოგზაურობა.რ. კვატაშიძის ძირითადი სამეცნიერო შრომებისა და
მნიშვნელოვან საინჟინრო სამუშაოთა სია
 • Отчёт по теме IA. II/(17) 2-2/279- Составление сводной легенды геологической карты Кавказа м-ба 1:50 000 за 1979-82 гг. «Стратиграфическая схема и сводная легенда мезозойских отложений Сомхито-Агдамской зоны в пределах Болнисско-Алавердско-Кедабекской серии листов». КИМС. Тбилиси. 1982. 320 стр. I кн.
 • Отчёт по теме IA. II/(17) 2-2/279- Составление сводной легенды геологической карты Кавказа м-ба 1:50 000 за 1979-82 гг. «Стратиграфическая схема и сводная легенда нижне- и среднеюрских отложений Южного склона Б.Кавказа в пределах Абхазско-Рачинской и Казбегско-Лагодехско-Самурской серии листов». КИМС. Тбилиси. 1982. I кн.
 • Отчёт по теме «Комплексное петролого-формационное изучение продуктов палеогенового вулканизма Мерисского рудного района с целью прогнозирования перспектив рудоносности». Фонды КИМС. Тбилиси. 1985. 165 стр.
 • Особенности строения и формирования Лоднари-Тбетской вулкано-тектонической депрессии (Аджаро-Триалетская складчатая зона ГССР). Сб. «Вулканические структуры (проблемы образования и связанная с ними металлогения)». Ташкент. 1986. т.2.Особенности моделирования вулкано-тектонических структур Аджарского рудного района. Сб. «Вулкано-тектонические структуры». Хабаровск. 1989.
 • Палеовулканизм части левобережья р. Халадис (Кафанский рудный район Арм.ССР). Сб. «Вулкано-тектонические структуры». Хабаровск. 1989. 2 стр.
 • Отчёт по теме «Разработка геолого-генетической модели Гянджибутской и Антарашатской перспективной площади с элементами прогнозирования в масштабе 1:10 000 на основе паеловулканологических, петрологических, термобарогеохимических и изотопных исследований». КИМС (фонды). 1990. 255 стр.
 • დისერტაცია: «Палеовулканологический анализ и реконструкция рудовмещающих структур на примере Лоднари-Тбетской вулкано-тектонической депрессии». Тбилиси. КИМС. 1990. 200 стр.
 • საინფორმაციო გეოლოგიური ანგარიში # 2 სახელმწიფო-მიზნობრივ პროგრამაში შემავალ პროექტზე – “მერისის მადნიანი კვანძის (370
 • კმ 2) გეოლოგიური და პროგნოზული რუკების შედგენა 1:25 000 მასშტაბში”. გეოლოგიური ფონდები. თბილისი. 2001. 125 გვ.
 • იშვიათი ელემენტების განაწილების კანონზომიერების დადგენა აჭარის ა/რ-ის სულფიდური საბადოებისა და გამოფიტვის ქერქის ფარგლებში. გეოლოგიური ფონდები. თბილისი. 2002. 192 გვ.
 • К вопросу решения проблемы водоснабжения курортной зоны г.Кобулети. ჟ. GEN. 2007. # 1. გვ.144-147.
 • Минеральные ресурсы Грузии и некоторые вопросы их освоения ж. «Горный журнал». 2007. №10.
 • К вопросу о построении палеовулканологической модели и условиях формриования колчеданного оруденения на примере Гянджибут-Антарашатского рудного узла (Кафанский рудный район). 4 стр. სსიპ კავკასიის ალექსანდრე თვალჭრელიძის მინერალური ნედლეულის  ინსტიტუტის შრომათა კრებული. თბილისი 2009წ.