მთავარი გვერდი ჩვენს შესახებ პროექტები განყოფილებები ინვესტიციები გალერეა კონტაქტი      
2017-12-15
 სსიპ ივანე ჯავახიშვილის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის დამოუკიდებელი  სამეცნიერო–კვლევითი ერთეულის ალექსანდრე თვალჭრელიძის სახელობის მინერალური ნედლეულის კავკასიის ინსტიტუტის მეცნიერ თანამშრომელთა შესარჩევი საკონკურსო კომისიის (შემდგომში „კომისია“) შემაჯამებელი სხდომის   15.12. 2017 წ. ქ. თბილისი                                                                                     ოქმი 12 სხდომას ესწრებოდნენ თსუ რექტორის 2017 წლის 20 ნოემბრის  244/01-01 ბრძანებით შექმნილი კომისიის წევრები:   თენგიზ გელეიშვილი (თავმჯდომარე), შალვა გეგია (თავმჯ. მოადგილე), კარლო აქიმიძე (მდივანი),  ანზორ აბშილავა, ვახტანგ გვახარია.   დღის წესრიგი:   სსიპ ივ. ჯავახიშვილის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის დამოუკიდებელი სამეცნიერო–კვლევითი ერთეულის ალ. თვალჭრელიძის სახელობის მინერალური ნედლეულის კავკასიის ინსტიტუტის (შემდგომში „ინსტიტუტი“) მეცნიერ თანამშრომელთა შესარჩევი კონკურსის შედეგების შეჯამება. კომისიამ ინსტიტუტის ცალკეული მიმართულებებსა და განყოფილებებში ჩაატარა სამეცნიერო ვაკანტურ თანამდებობებზე კონკურსანტების შერჩევა, რაც გამოიხატება შემდეგში: 1.    მყარი საასარგებლო წიაღისეულის სამეცნიერო–კვლევით განყოფილებაში გამოცხადებული იყო  კონკურსი მეცნი­ერ­-თანამშრომ­ლე­ბის  შემდეგ ვაკანტურ თანამდებობებზე: მთავარი მეცნიერი თანამშრომელის 1x0.5 საშ­ტა­ტო ერთეული, უფროსი მეცნიერი თანამშრომლის 1x0,5 სა­შ­ტატო ერთეული, მეცნიერი თა­ნამშრომლის  -  4 სრული და 2x 0,5 საშტატო ერთეული. აღნიშნული ვაკანტური თანამდებობების დასაკავებლად შემოსულია განცხა­დე­ბები: მთა­ვა­რი მეცნიერი თანამშრომელის 1x0.5 საშტატო ერთეულზე (დავით არევაძე), უფროსი მეც­ნი­­რი თანამშრომლის 1x0,5 საშტატო ერთეულზე (ათანდილ კვიციანი);  მეცნიერი თანამშრომლების ვაკანსიაზე (მათ შორის 2x0,5 საშტატო ერთეული) შემოსულია 4 განცხადება. ავთანდილ გომელაურის, გვარამ ბენიძის, ნანა აზარიაშვილის და მურად ტყემალაძის. წარმოდგენილისაკონკურსო მასალების შესაბამისად კონკურსანტები აკმაყოფილებენ ძირითად და დამატებით მოთხოვნებს. გაიმართა კენჭის ყრა, კენჭისყრაში მონაწილეობა მიიღო სხდომაზე ფიზიკურად დამსწრე 5  -მა წევრმა. აქედან: დავით არევაძეს ხმა მისცა 5;  წინააღმდეგი -0; თავი შეიკავა - 0 ავთანდილ კვიციანის კანდიდატურას ხმა მისცა -5; წინააღმდეგი -0; თავი შეიკავა 0; ავთანდილ გომელაურის კანდიდატურას ხმა მისცა–5; წინააღმდეგი-0; თავი შეიკავა-0 გვარამ ბენიძის კანდიდატურას ხმა მისცა -5; წინააღმდეგი -0; თავი შეიკავა– 0; ნანა აზარიაშვილის კანდიდატურას ხმა მისცა -5; წინააღმდეგი -.0; თავი შეიკავა - 0; მურად ტყემალაძის კანდიდატურას ხმა მისცა -5; წინააღმდეგი - 0; თავი შეიკავა 0. 2.    ენერგეტიკული რესურსებისა და ახალი ტექნოლოგიების სამეცნიერო–კვლევით განყოფილებაში გამოცხადებული იყო კონკურსი მეცნი­ერ­-თანამ­შრომ­ლე­ბის შემდეგ ვაკანტურ თანამდებობებზე: უფროსი მეცნიერი თანამშრომელი 2x0,5 სა­შ­ტა­ტო ერთეული, მეცნიერი თანამშრომლის -2 სრული საშტატო ერთეული. აღნიშნული ვაკანტური თანამდებობების დასაკავებლად შემოსულია შესაბამისი განცხადე­ბები: უფროსი მეცნიერი თანამშრომელი 0,5 საშტატო ერთეულის ვაკანსიაზე მოქალაქე-ვახ­ტანგ გელაძის, მეცნიერ–თანამშრომლების 2 სრულ საშტატო ერ­თე­ულის ვაკანსიებზე მოქალაქეების - ზაური კილასონიას და ვახტანგ იორაშვილის. ანუ ვაკანტური დარჩა უფროსი მეცნიერის  1x0.5 საშ. ერთეული. წარმოდგენილი სა­კონ­­კურსო მასალების შესაბამისად  კონკურსანტები აკმაყოფილებენ ძირითად და დამატე­ბით მოთხოვნებს, კენჭისყრაში მონაწილეობა მიიღო სხდომაზე ფიზიკურად დამსწრე 5-მა  წევრმა. აქედან:  ვახტანგ გელაძის კანდიდატურას ხმა მისცა-5;  წინააღმდეგი-0; თავი შეიკავა-0;  ზაურ კილასონიას კანდიდატურას ხმა მისცა -5;  წინააღმდეგი -0; თავი შეიკავა-0; ვახტანგ იორაშვილის კანდიდატურას ხმა მისცა -5;  წინააღმდეგი - 0 ; თავი შეიკავა-0; 3.  გეოეკოლოგიისა და გამოყენებითი გეო­ქი­მი­ის სამეცნიერო–კვლევით  განყოფილებაში გამოცხადებული იყო კონკურსი მეცნი­ერ­-თანამშ­რომ­ლების  შემდეგ ვაკანტურ თანამდებობებზე: უფროსი მეცნიერი თანამშრომელი 1x0,5 სა­შ­­ტატო ერთეული, მეცნიერი თანამშრომლის  - 1 სრული საშტატო ერთეული  და 1 x0.5 საშ­ტა­ტო ერთეული. აღნიშნული ვაკანტური თანამდებობების დასაკავებლად შემოსულია შესაბამისი განცხა­დე­ბები: უფროსი მეცნიერი თანამშრომელი 0,5 საშტატო ერთეულის ვაკანსიაზე მოქალაქე- დი­მიტრი პატარიძის, მეცნიერ–თანამშრომლის 1 სრული საშტატო ერ­თე­ულის ვაკანსიაზე მოქალაქე - ვიოლეტა კირაკოსიანის და 0.5 საშტატო ერთე­უ­ლის ვაკავსიაზე მოქალაქე -  ნინო ხუნდაძის. წარმოდგენილი სა­კონ­­კურსო მასალების შესაბამისად  კონკურსანტები აკმაყოფილებენ ძირითად და დამა­ტე­ბით მოთხოვნებს,  კენჭისყრაში მონაწილეობა მიიღო სხდომაზე ფიზიკურად დამსწრე 5-მა წევრმა. აქედან: დიმიტრი პატარიძის კანდიდატურას ხმა მისცა-5;  წინააღმდეგი -0; თავი შეიკავა-0; ვიოლეტა კირაკოსიანის კანდიდატურას ხმა მისცა -5;  წინააღმდეგი - 0; თავი შეიკავა 0; ნინო ხუნდაძის კანდიდატურას ხმა მისცა –5 ;  წინააღმდეგი -0 ; თავი შეიკავა - 0