მთავარი გვერდი ჩვენს შესახებ პროექტები განყოფილებები ინვესტიციები გალერეა კონტაქტი      
2017-11-24
 სსიპ-ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის კავკასიის ალექსანდრე თვალჭრელიძის მინერალური ნედლეულის  ინსტიტუტის თსუ წესდების შესაბამისად შექმნილი  სამეცნიერო საბჭო  შემაჯამებელი სხდომა   ქ.თბილისი,  24.11.2017                                                                                        ოქმი № 13   სხდომას ესწრებოდნენ: სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის წესდების საფუძველზე არსებული კავკასიის ალექსანდრე თალჭრლეიძის მინერალური ნედლეულის ინსტიტუტის სამეცნიერო საბჭოს წევრები - დავით არევაძე, ვაჟა გელეიშვილი, ნესტან გეგია, ალექსანდრე თვალჭრელიძე, გულნარა თოდრაძე, მურმან კვინიკაძე, შალვა მალაშხია, ნოდარ რჩეულიშვილი, ასლან სულაძე, ელენე შაფაქიძე. სხდომის თავმჯდიმარედ არჩეული იქნა - ასლან სულაძე, მდივნად - გულნარა თოდრაძე.  დღის წესრიგი: სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის დამოუკიდებელი სამეცნიერო-კვლევითი ერთეულის ალექსანდრე თვალჭრელიძის სახელობის მინერალური ნედლეულის კავკასიის ინსტიტუტის სამეცნიერო სტრუქტურული ერთეულების ხელმძღვანელთა არჩევის შედეგების შეჯამება:             სხდომამ გაანიხილა საკონკურსო განცხადებები: 1.      მყარი სასარგებლო წიაღისეულის ს.-კ. განყოფილება - ხელმძღვანელის კანდიდატი ვაჟა გელეიშვილი (ხმა მისცა 9; წინააღმდეგი - 0) 2.      ენერგეტიკული რესურსებისა და ახალი ტექნოლოგიების ს.-კ. განყოფილება - ხელმძღვანელის კანდიდატი ასლან სულაძე (ხმა მისცა 9; წინააღმდეგი - 0) 3.      გეოეკოლოგიისა და გამოყენებითი გეოქიმიის ს.-კ. განყოფილება - ხელმძღვანელის კანდიდატი მურმან კვინიკაძე (ხმა მისცა 9; წინააღმდეგი - 0) 4.      საინჟინრო-გეოლოგიური, გეოფიზიკური და ჰიდროგეოლოგიური ს.-კ. განყოფილება - ხელმძღვანელის კანდიდატი ნოდარ რჩეულიშვილი (ხმა მისცა 9; წინააღმდეგი - 0) 5.      რეგიონალური გეოლოგიისა და კარტირების ს.-კ. განყოფილება - ხელმძღვანელის კანდიდატი: ა) ოთარ მაჭავარიანი (ხმა მისცა 7 წევრმა, თავი შეიკავა - 2, წინააღმდეგი - 1); ბ) მურად ტყემალაძე (ხმა მისცა 1 წევრმა, თავი შეიკავა - 2, წინააღმდეგი - 7) 6.      მინერალური ნედლეულის ეკონომიკისა და სტრატეგიული დაგეგმარების ს.-კ. განყოფილება - ხელმძღვანელის კანდიდატი ალექსანდრე თვალჭრელიძე (ხმა მისცა 9; წინააღმდეგი - 0) 7.      სასრგებლო წიაღისეულის გამდიდრების და ჩამდინარე წყლების გაწმენდის ს.-კ. განყოფილება - ხელმძღვანელის კანდიდატი ნესტან გეგია (ხმა მისცა 9; წინააღმდეგი - 0) 8.      ბიოტექნოლოგიური ს.-კ. განყოფილება - ხელმძღვანელის კანდიდატი შალვა მალაშხია (ხმა მისცა 9; წინააღმდეგი - 0) 9.      სილიკატებისა და საშენი მასალების ტექნოლოგიის ს.-კ. განყოფილება - ხელმძღვანელის კანდიდატი ელენე შაფაქიძე (ხმა მისცა 9; წინააღმდეგი - 0) 10.  საგამოცდო ცენტრი „გეოანალიტიკა“ - ხელმძღვანელის კანდიდატი გულნარა თოდრაძე (ხმა მისცა 9; წინააღმდეგი - 0).             სხდომამ მიიღო გადაწყვეტილება: 1.    სსიპ-ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის დამოუკიდებელი სამეცნიერო-კვლევითი ერთეულის ალექსანდრე თვალჭრელიძის სახელობის მინერალური ნედლეულის კავკასიის  ინსტიტუტის სამეცნიერო სტრუქტურული ერთეულების ხელმძღანელებად არჩეულ იქნან:   ა) ვაჟა გელეიშვილი - მყარი სასარგებლო წიაღისეულის  ს.-კ. განყოფილების ხელმძღვანელად - მთავარი მეცნიერი თანამშრომლის ვაკანტურ თანამდებობაზე 10 წლის ვადით   ბ) ასლან სულაძე - ენერგეტიკული რესურსებისა და ახალი ტექნოლოგიების   ს.-კ. განყოფილების ხელმძღვანელად - მთავარი მეცნიერი თანამშრომლის ვაკანტურ თანამდებობაზე 10 წლის ვადით   გ) მურმან კვინიკაძე  - გეოეკოლოგიისა და გამოყენებითი გეოქიმიის   ს.-კ. განყოფილების ხელმძღვანელად - მთავარი მეცნიერი თანამშრომლის ვაკანტურ თანამდებობაზე 10 წლის ვადით   დ) ნოდარ რჩეულიშვილი - საინჟინრო-გეოლოგიური, გეოფიზიკური და ჰიდროგეოლოგიური ს.-კ. განყოფილების ხელმძღვანელად - მთავარი მეცნიერი თანამშრომლის ვაკანტურ თანამდებობაზე 10 წლის ვადით ე) ოთარ მაჭავარიანი - რეგიონალური გეოლოგიისა და კარტირების ს.-კ. განყოფილების ხელმძღვანელად - მთავარი მეცნიერი თანამშრომლის ვაკანტურ თანამდებობაზე 10 წლის ვადით   ვ) ალექსანდრე თვალჭრელიძე - მინერალური ნედლეულის ეკონომიკისა და სტრატეგიული დაგეგმარების ს.-კ. განყოფილების ხელმძღვანელად - მთავარი მეცნიერი თანამშრომლის ვაკანტურ თანამდებობაზე 10 წლის ვადით   ვ) ნესტან გეგია - სასარგებლო წიაღისეულის გამდიდრების და ჩამდინარე წყლების გაწმენდის ს.-კ. განყოფილების ხელმძღვანელად - მთავარი მეცნიერი თანამშრომლის ვაკანტურ თანამდებობაზე 10 წლის ვადით   ზ) შალვა მალაშხია - ბიოტექნოლოგიური ს.-კ. განყოფილების ხელმძღვანელად - მთავარი მეცნიერი თანამშრომლის ვაკანტურ თანამდებობაზე 10 წლის ვადით   თ) ელენე შაფაქიძე - სილიკატებისა და საშენი მასალების ტექნოლოგიის ს.-კ. განყოფილების ხელმძღვანელად - მთავარი მეცნიერი თანამშრომლის ვაკანტურ თანამდებობაზე 10 წლის ვადით   ი) გულნარა თოდრაძე - საგამოცდო ცენტრი „გეოანალიტიკას“ ხელმძღვანელად - მთავარი მეცნიერი თანამშრომლის ვაკანტურ თანამდებობაზე 10 წლის ვადით.     სხდომის თავმჯდომარე                                      ასლან სულაძე     სხდომის მდივანი                                                 გულნარა თოდრაძე