მთავარი გვერდი ჩვენს შესახებ პროექტები განყოფილებები ინვესტიციები გალერეა კონტაქტი    
ისტორია
 
ინსტიტუტის შესახებ
 
ინსტიტუტი დაარსდა 1929 წლის 1 თებერვალს. ინსტიტუტის დაარსება დაკავშირებული იყო ქვეყნის განვითარების აუცილებლობასთან - სასარგებლო წიაღისეულის საბადოთა აღმოჩენასა, შესწავლასა და ათვისებასთან.
 
აკადემიკოსი
ალექსანდრე თვალჭრლიძე
    მე-20 საუკუნის 20-ან წლებში მოსკოვში შეიქმნა გამოყენებითი მინერალოგიის ინსტიტუტი - შემდგომში მინერალური ნედლეულის საკავშირო ინსტიტუტი. Всесоюзный институт минерального сырья (ВИМС).
1929 წელს პროფესორ ალექსანდრე თვალჭრელიძის ინიციატივით თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ბაზაზე ჩამოყალიბდა ВИМС-ის ამიერკავკასიის ფილიალი, რომელიც შემდეგ გადაკეთდა კავკასიიის მინერალური ნედლეულის ინსტიტუტად (კმნი) და საბოლოოდ დამკვიდრდა ფალიაშვილის ქ. # 85-ში.
  
    ინსტიტუტის დაარსებიდან 1957 წლის ივლისში გარდაცვალებამდე  მისი დირექტორი იყო საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის პირველი შემადგენლობის აკადემიკოს-დამფუძნებელი  ა. თვალჭრელიძე, შემდეგ კი, თანამიმდევრობით: გ.ქომეთიანი (1957-1970), ნ.გომელაური (1970-1977), თ.ჯანელიძე (1977-2001), თ.სპარსიაშვილი (2001-2003), დ. არევაძე (2003-2005).
ამჟამად ინსტიტუტს ხელმძღვანელობს გეოლოგია-მინერალოგიის მეცნიერებათა დოქტორი, საქართველოს საინჟინრო აკადემიის წევრ-კორესპონდენტი, რევაზ კვატაშიძე, ხოლო სამეცნიერო საბჭოს – გეოლოგია-მინერალოგიის მეცნიერებათა დოქტორი ნანული ასლანიკაშვილი.

განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2007 წლის 17 ოქტომბრის # 980 ბრძანებით დამტკიცებულია ინსტიტუტის წესდება.

ამჟამად ინსტიტუტში ფუნქციონირებს 12 სამეცნიერო-კვლევითი განყოფილება, სადაც გაერთიანებულია 12 მთავარი მეცნიერ თანამშრომელი, 20 უფროსი მეცნიერ თანამშრომელი და 29 მეცნიერ-თანამშრომელი. გარდა ამისა, სამეცნიერო-კვლევით განყოფილებებში დასაქმენულია 16 წამყვანი ინჟინერი და 14 ინჟინერი. ამასთანავე თბილისის სახელმწიფო და საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტებიდან მოზიდულია 17 ახალგაზრდა სპეციალისტი.
 
ინსტიტუტის პრიორიტეტები:
 
      საქართველოს მთავრობის მიერ დასახული 2009-2012 წწ პრიორიტეტები – მოსახლეობის კეთილდღეობა - სიღარიბის აღმოფხვრა და ეროვნული უსაფრთხოება, უშუალოდაა დაკავშირებული ქვეყნის ეკონომიკურ დამოუკიდებლობასთან. მხოლოდ ეკონომიკური დამოუკიდებლობის პირობებშია შესაძლებელი მოსახლეობისათვის ღირსეული საარსებო პირობებისა და ახალი სამუშაო ადგილების შექმნა და სოციალური ფონის გაუმჯობესება.
 
     ამ მიზნების მიღწევა ქვეყანაში არსებული სანედლეულო ბაზის პოტენციალის შეფასებისა და მისი მაქსიმალურად გამოყენების საფუძველზეა შესაძლებელი. 
 
      კავკასიის მინერალური ნედლეულის ინსტიტუტის კვლევითი სამუშაოები განსაზღვრულია შემდეგი პრიორიტეტებით:
  • მინერალური ნედლეულის – ლითონური და არალითონური სასარგებლო წიაღისეულის საბადოებისა და გამოვლინებების გავრცელების კანონზომიერებების დადგენა და მათი სამრეწველო პოტენციალის გეოლოგიურ-ეკონომიკური შეფასება და საინვესტიციო წინადადებების მომზადება;
  •  საწვავი წიაღისეულის ბუდობების გავრცელების კანონზომიერებების დადგენა, სამრეწველო პოტენციალის შეფასება და საინვესტიციო წინადადებების მომზადება;
  • მინერალური ნედლეულის ტექნოლოგიური შეფასება, გამდიდრების სქემების შერჩევა და გამოყენების სფეროების დადგენა;
  • ბუნებრივი არამადნეული მასალების და მათგან დამზადებული ნაკეთობების შესწავლა და ვარგისიანობის დადგენა მოქმედ სტანდარტებთან მიმართებაში;
  • მინერალური ნედლეულის და მისი გადამუშავების პროდუქტების – მინერალური სასუქების, ნიადაგების, ბუნებრივი, ჩამდინარე და სარწყავი წყლების და სხვათა ქიმიური ანალიზი;
  • თანამედროვე გეოდინამიკური პროცესების შესწავლა და სამშენებლო პროექტების შედგენასთან დაკავშირებული საინჟინრო-გეოლოგიური კვლევების წარმოება;
  • გეოლოგიურ-გეოფიზიკური კვლევების წარმოება ცალკეული რეგიონების გეოლოგიურ-ტექტონიკური აგებულების შესახებ ინფორმაციის მოპოვების მიზნით;
  • მიწისქვეშა წყლების ჰორიზონტების გამოვლენა და შესწავლა სამეურნეო და ტექნიკური წყალმომარაგების უზრუნველყოფის მიზნით;
  • გარემოსდაცვითი მონიტორინგი - მინერალური ნედლეულის მოპოვების პროცესში გეოლოგიური გარემოს ეკოლოგიური მდგომარეობის შესწავლა და ტექნოგენური დაბინძურების შეფასება; ზედაპირული და მიწისქვეშა წყლების ეკოლოგიური მონიტორინგი; ტექნოგენურ დანაგროვებებში სასარგებლო კომპონენტების მოძიება და მათი შეფასება, არატრადიციული ნედლულის სახით გამოყენების მიზნით.